Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Två kvinnliga kollegor med surfplatta och finansiella dokument - Investerare - AAK

Ta del av de mått vi använder

Rörelseresultat, direktavkastning och mer

Alternativa nyckeltal

Som vår investerare bör du du erhålla tydlig information om vår ekonomi. Vi vill bibehålla goda relationer med viktiga intressegrupper och hjälpa dig att öka din kunskap om AAK. Våra kvartalsrapporter refererar till dessa alternativa nyckeltal.

Definitioner

Andel riskbärande kapital

Eget kapital, minoritetens andel av eget kapital och uppskjuten skatteskuld dividerat med balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Bearbetningsersättning

Rörelseintäkter minus varukostnader.

Börskurs/Eget kapital

Börskursen dividerat med eget kapital per aktie.

Direktavkastning

Utdelning per aktie i procent av börskursen.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen.

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Likvida medel

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar med löptid understigande tre månader.

Vinst per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen.

Nettolåneskuld

Summa räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar.

P/E-tal

Aktiekursen dividerat med vinst per aktie.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Rörelseresultat

Icke räntebärande omsättningstillgångar minus icke räntebärande skulder exklusive uppskjuten skatt.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettolåneskuld dividerat med eget kapital inklusive minoritetsintressen.

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen.

Operativt kapital

Summa tillgångar minus likvida medel, räntebärande fordringar och icke räntebärande rörelseskulder, men exklusive uppskjuten skatt.

Utdelningsandel

Utdelning per aktie i procent av vinst per aktie.

Lär dig mer om vår ekonomi

Ett starkt år för AAK

När han ser tillbaka på 2018 delar vår finansdirektör Fredrik Nilsson med sig av sina tankar om det finansiella resultatet.

Varför du bör investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.