Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Hand som håller odlingsjord - Technical products - AAK

En nyttig och effektiv restprodukt

Öka din skörd – med naturliga ämnen och näring

Vad är Phosforkalk?

I reningssteget tillsätts fosforsyra för att frigöra organiska fosfor- och kväveföreningar ur oljan. Vidare tillsätts blekjord, en speciell lera, för att ta bort färgämnen som exempelvis klorofyll (magnesium). Den fosfor som hamnat i processvattnet tas omhand genom tillsats av kalk i det interna reningsverket. Det fosfor- och kalkrika slammet från reningsverket blandas med blekjorden som innehåller magnesium från reningen av oljorna och körs genom en centrifug för att avvattnas. Det är detta som blir Phosforkalk, vilken används som gödselmedel och kalkersättare inom jordbruket.

Var kommer Phosforkalken ifrån?

AAK Sweden AB tillverkar vegetabiliska oljor och fetter främst till livsmedelsindustrin. Tillverkning sker även till kosmetika, foder och tekniska produkter. I Karlshamn utvinns olja ur rapsfröer medan resterande oljor och fetter från t.ex. palm, soja och kokos köps in direkt från leverantörer och transporteras till Karlshamn med båt. Mjölet som blir kvar från rapsfröerna efter utvinningen går till foderindustrin, främst till nötkreatur och gris.

De vegetabiliska oljorna och fetterna renas och behandlas för att få olika egenskaper. Sedan används de i bageri- och mejeriprodukter som till exempel vegetabilisk grädde, glass och ost samt i choklad och andra konfektyrprodukter. Oljorna och fetterna är även ingredienser i barnmat, modersmjölkersättning, kosmetika och läkemedel. En del av dem ingår också i tekniska produkter som vegetabiliska skärvätskor, hydraul- och smörjoljor eller i tvättmedel och stearinljus.

Vad innehåller ett ton Phosforkalk?

Innehåll i Phosforkalk enligt 2017 års analyser.

Växtnäringsinnehåll [kg/ton]I leveransformPer ton torrsubstans
pH 6,5  
Torrsubstans (TS) 46,7  
Organiskt material 232 497
Organiskt kol 170 363
Totalkväve (Tot-N) 3,1 6,7
Ammoniumkväve (NH4-N) <1  
Nitratkväve (NO3-N) <0,1  
Totalfosfor (Tot-P) 6,7 14,4
Lättlöslig fosfor (P-Al) 5,0 10,7
Totalkalium (Tot-K) 0,8 1,7
Lättlöslig kalium (K-Al) 0,3  0,7
Totalmagnesium (Tot-Mg) 3,0 6,4
Lättlöslig magnesium (Mg-Al) 1,3  2,7
Syraneutraliserande ämnen mätt som CaO 17,7 38,0
Kalcium (Ca) 15,0 32,1
Svavel (S) 1,2  2,7
Kol-/kvävekvot 55  

 

Metaller [mg/kg TS]PhosforkalkBegränsning enligt
KRAV(2014)*
Gränsvärde enligt
Naturvårdsverket*
Bly (Pb) 2,7 25 25
Kadmium (Cd) <0,1 0,45 0,75
Koppar (Cu) 3,8 300 300
Krom (Cr) 14,9 40 40
Kvicksilver (Hg) <0,05 0,8 1,5
Nickel (Ni) 16,6 25 25
Zink (Zn) 64 600 600
Bor (B) 26    
Mangan (Mn) 99    
Molybden (Mo) <10    
Kobolt (Co) <3    
Selen (Se) <1    
Vanadin (V) 13,3    
Silver (Ag) <1 3  
Aluminium (Al) 14 300    
Järn (Fe) 7 100    

* Begränsningsvärdena är uttryckta som maximal giva i g/ha och år. Vid rekommenderad giva innehålls begränsningsvärdena.

 

Organiska ämnen [mg/kg TS]PhosforkalkBegränsningsvärde för
P-märkning
Hexan <10  
Aceton <20  
PAH <3 3
PCB <0,0008 0,4
Nonylfenol 2,0 50
Toluen <1 5