Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Hand som håller odlingsjord - Technical products - AAK

En nyttig och effektiv restprodukt

Öka din skörd – med naturliga ämnen och näring

Vad är Phosforkalk?

I reningssteget tillsätts fosforsyra för att frigöra organiska fosfor- och kväveföreningar ur oljan. Vidare tillsätts blekjord, en speciell lera, för att ta bort färgämnen som exempelvis klorofyll (magnesium). Den fosfor som hamnat i processvattnet tas omhand genom tillsats av kalk i det interna reningsverket. Det fosfor- och kalkrika slammet från reningsverket blandas med blekjorden som innehåller magnesium från reningen av oljorna och körs genom en centrifug för att avvattnas. Det är detta som blir Phosforkalk, vilken används som gödselmedel och kalkersättare inom jordbruket.

Var kommer Phosforkalken ifrån?

AAK Sweden AB tillverkar vegetabiliska oljor och fetter främst till livsmedelsindustrin. Tillverkning sker även till kosmetika, foder och tekniska produkter. I Karlshamn utvinns olja ur rapsfröer medan resterande oljor och fetter från t.ex. palm, soja och kokos köps in direkt från leverantörer och transporteras till Karlshamn med båt. Mjölet som blir kvar från rapsfröerna efter utvinningen går till foderindustrin, främst till nötkreatur och gris.

De vegetabiliska oljorna och fetterna renas och behandlas för att få olika egenskaper. Sedan används de i bageri- och mejeriprodukter som till exempel vegetabilisk grädde, glass och ost samt i choklad och andra konfektyrprodukter. Oljorna och fetterna är även ingredienser i barnmat, modersmjölkersättning, kosmetika och läkemedel. En del av dem ingår också i tekniska produkter som vegetabiliska skärvätskor, hydraul- och smörjoljor eller i tvättmedel och stearinljus.

Vad innehåller ett ton Phosforkalk?

Innehåll i Phosforkalk enligt 2016 års analyser.

Växtnäringsinnehåll [kg/ton]I leveransformPer ton torrsubstans
pH 6,5  
Torrsubstans (TS) 503  
Organiskt material 236 469
Organiskt kol 173 344
Totalkväve (Tot-N) 3,4 6,8
Ammoniumkväve (NH4-N) <1  
Nitratkväve (NO3-N) <0,1  
Totalfosfor (Tot-P) 6,9 13,8
Lättlöslig fosfor (P-Al) 5,1  
Totalkalium (Tot-K) 0,8 1,6
Lättlöslig kalium (K-Al) 0,2  
Totalmagnesium (Tot-Mg) 2,9 5,8
Lättlöslig magnesium (Mg-Al) 2,3  
Syraneutraliserande ämnen mätt som CaO 3,0 5,9
Kalcium (Ca) 18,5 36,7
Svavel (S) 1,2  
Kol-/kvävekvot 54  

 

Metaller [mg/kg TS]PhosforkalkBegränsning enligt
KRAV(2014)*
Gränsvärde
enligt SNV
SNV efter år
2000*
Bly (Pb) 2,3 25 100 25
Kadmium (Cd) <0,1 0,45 2 0,75
Koppar (Cu) 4,1 300 600 300
Krom (Cr) 12,8 40 100 40
Kvicksilver (Hg) <0,05 0,8 2,5 1,5
Nickel (Ni) 14,8 25 50 25
Zink (Zn) 64 600 800 600
Bor (B) <33      
Mangan (Mn) 22      
Molybden (Mo) <1      
Kobolt (Co) <2      
Selen (Se) <1      
Vanadin (V) <10      
Silver (Ag) <1 3    
Aluminium (Al) 14 700      
Järn (Fe) 6 600      

* Begränsningsvärdena för KRAV och SNV efter år 2000 är uttryckta som maximal giva i g/ha. För Phosforkalk är det fosforgivan som är begränsande enligt SNV:s regler.

 

Organiska ämnen [mg/kg TS]PhosforkalkBegränsningsvärde för
P-märkning
Hexan <10  
Aceton 11  
PAH <0,1 3
PCB <0,001 0,4
Nonylfenol 1,1 50
Toluen <1 5