Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Grafer med aktieutveckling i olika färger - Investerare - AAK

Ytterligare ett bra år för AAK

”Fortsatt starkt finansiellt resultat”

Finansiellt resultat 2017

När man tittar på AAK:s finansiella resultat för 2017 ger AAK:s finansdirektör Fredrik Nilsson en insiktsfull analys. Han tittar också framåt och berättar mer om hur AAK:s företagsprogram kommer att vägleda företaget under de kommande åren.

För AAK blev 2017 ännu ett år med rekordhögt rörelseresultat, hur skulle du beskriva AAK:s ekonomiska resultat?

Det är mycket starkt, särskilt med tanke på de utmaningar vi har ställts inför under året. Vi fortsätter att redovisa en tvåsiffrig förbättring av rörelseresultatet, vilket är i nivå med vår ledningsambition. Jämfört mot föregående kvartal har vi nu kunnat leverera rekordhöga rörelseresultat 28 kvartal i följd och ett rekordhögt helårsresultat varje år sedan 2010, vilket är ganska imponerande.

Under 2017 fortsatte den organiska tillväxten för våra special- och semispecialprodukter och med 5% organisk tillväxt har vi definitivt tagit marknadsandelar. Vi har även identifierat vilka åtgärder som behövs för fortsatt organisk tillväxt samt utvecklat vår effektiva kostnadskontroll för att driva årliga produktivitetsförbättringar.

Vad har du för kommentarer när det gäller företagets kassaflöde?

Efter 2016 års negativa kassaflöde efter investeringar, vilket främst berodde på förvärvet av California Oils Corporation och de högre råvarupriserna, kunde vi under 2017 redovisa ett positivt kassaflöde efter investeringar. Detta trots koncernens fortsatt höga investeringar i och med arbetet med att slutföra vår nya fabrik i Kina samt de investeringar som har genomförts för att öka vår kapacitet så att vi klarar den höga efterfrågan från våra kunder. För 2018 räknar vi med att kapitalutgifterna ligger på en något högre nivå än under 2017.

Kassaflödet från rörelsekapitalet var negativt under 2017. God styrning av rörelsekapitalet har haft en positiv inverkan på kassaflödet. Detta motverkades dock av fortsatt organisk volymtillväxt och att de högre råvarupriserna hade en negativ nettoinverkan, kombinerat med att rörelsekapital binds upp i våra nya fabriker i Brasilien och Kina. Vi har fortsatt vårt fokus på rörelsekapitalets omsättningshastighet och här bör det gå att åstadkomma fler förbättringar, framför allt vad gäller betalningsvillkoren med våra leverantörer samt vissa kunders sena betalningar.

AAK strävar efter att kunna ge aktieägarna en stabil utdelning kopplad till företagets långsiktiga resultat, och för sjätte året i rad har vi ökat utdelningen. Den utbetalade utdelningen uppgick till totalt 370 mkr eller 36% av det konsoliderade resultatet efter skatt.

Hur fördelar du kapitalet?

Vår strävan är alltid att maximera vår kapacitet att investera i tillväxt och generera en högre avkastning för våra aktieägare. För att säkerställa vår fortsatta tillväxt vill vi ha en stark balansräkning och vara väl kapitaliserade med en nettoskuld/EBITDA under 3.

Enligt företagets utdelningspolicy ska utdelningen uppgå till 30–50% av nettovinsten. Historiskt har utdelningen varit kring 35%.

Det senaste året har AAK investerat betydande belopp i organisk tillväxt, byggt två nya fabriker och utvidgat andra för att se till att vi har tillräcklig kapacitet att möta den starka efterfrågan på våra lösningar. Företaget kommer att fortsätta investera i organisk tillväxt, både vad gäller utrustning och våra medarbetare, för att säkerställa att vi kan fortsätta vara den samarbetspartner som kan erbjuda produktutveckling i nära samarbete med kunderna.

Vi har även en ambition att fortsätta växa genom sammanslagningar och förvärv. På så sätt kan vi antingen utöka vår geografiska närvaro och komma närmare våra kunder eller också investera i teknik som skapar ett ännu större värde för våra unika lösningar.

Rörelseresultat per kvartal 2010-2016 - Investerare - AAK

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Lär dig mer om vår ekonomi

Varför du bör investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.

Finansiell information

AAK:s finansiella information omfattar olika rapporter. Du kan även prenumerera på finansiella rapporter och pressreleaser för att hålla dig uppdaterad om vår ekonomi.