Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Grafer med aktieutveckling i olika färger - Investerare - AAK

Ytterligare ett bra år för AAK

”Inga skäl att sänka ambitionsnivån”

Ekonomiskt resultat 2016

När man tittar på AAK:s ekonomiska resultat för 2016 ger AAK:s finansdirektör och tf VD, Fredrik Nilsson, en insiktsfull analys. Han tittar också framåt och berättar mer om hur AAK:s företagsprogram kommer att vägleda företaget under de kommande åren.

Med ännu ett bra år för AAK bakom er, hur skulle du beskriva företagets ekonomiska resultat?

Jag skulle beskriva det som stabilt, absolut. Jämfört med föregående kvartal har vi kunnat leverera rekordhöga rörelseresultat 24 kvartal i följd och ett rekordhögt helårsresultat varje år sedan 2010. Det är ganska imponerande”, säger Fredrik Nilsson.

”Under 2016 fortsatte den organiska tillväxten för våra special- och semispecialprodukter och vi har definitivt tagit marknadsandelar. Vi har även identifierat de pådrivande krafterna för fortsatt organisk tillväxt samt utvecklat vår effektiva kostnadskontroll genom årliga produktivitetsförbättringar”.

Vad har du för kommentar när det gäller kassaflödet?

”Efter ett mycket starkt kassaflöde 2015 har vi kunnat konstatera ett utflöde från rörelsekapitalet under 2016, vilket främst beror på betydligt högre råvarupriser. Till följd av den organiska tillväxten har vi också bundet upp mer rörelsekapital i kundfordringar. Vi har fortsatt fokus på rörelsekapitalets omsättningshastighet och här bör det gå att åstadkomma fler mindre förbättringar, framför allt vad gäller betalningsvillkoren med våra leverantörer”, säger Fredrik Nilsson.

”Koncernens kapitalutgifter låg fortfarande högt, vilket förklaras med våra båda nya projekt i Brasilien och Kina. Vidare förvärvade vi California Oils Corporation på den amerikanska västkusten – ett mycket strategiskt förvärv för att vi ska kunna hävda oss som nationell aktör i USA. För 2017 räknar vi med att investeringarna hamnar på en mer normal nivå”.

”För femte året i rad ökade AAK sin utbetalade utdelning. AAK strävar efter att kunna ge aktieägarna en stabil utdelning kopplad till företagets långsiktiga resultat. Den utbetalade utdelningen uppgick till totalt 328 mkr eller 35% av det konsoliderade resultatet efter skatt”, säger Fredrik.

Vilken ambitionsnivå kan vi räkna med de kommande åren nu när företagsprogrammet AAKtion har slutförts?

”Vår tidigare ledningsambition lanserades 2010 och målet var att fördubbla vårt rörelseresultat, från 800 mkr till 1.600 mkr, omräknat till fasta växelkurser och exklusive förvärvsrelaterade kostnader. Med visst stöd från förvärv och positiv valutautveckling uppnåddes denna ambition i slutet av 2016. Den genomsnittliga årliga förbättringen jämfört med föregående år, omräknat till fasta växelkurser och exklusive förvärvsrelaterade kostnader, har varit 10% sedan 2010”.

Fredrik Nilsson sammanfattar: ”Aktivitetsnivåerna i våra företagsprogram AAK Acceleration och AAKtion har legat högt och detta i kombination med vår stabila bas och stöd från mycket starka affärsdrivande krafter gör att vi inte ser några skäl att sänka ambitionsnivån för de kommande åren. Ambitionen är att rörelseresultatet ska förbättras med i genomsnitt 10% per år, vilket kommer att medföra en god utveckling av vinsten per aktie. Vårt nya företagsprogram, The AAK Way, kommer att vara vägledande fram till och med 2019. Vårt främsta fokus för programmet är att företaget ska kunna öka den organiska tillväxten ytterligare. Detta ska uppnås genom fem prioriterade områden: Go to Market, Operational Excellence, Special Focus Areas, Innovation och People”.

Rörelseresultat per kvartal 2010-2016 - Investerare - AAK

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör och tf VD

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Lär dig mer om vår ekonomi

Varför du bör investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör och tf VD, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.

Finansiell information

AAK:s finansiella information omfattar olika rapporter. Du kan även prenumerera på finansiella rapporter och pressreleaser för att hålla dig uppdaterad om vår ekonomi.