Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte 2017 - Investerare - AAK

Årsstämma 2017

Årsstämman hölls onsdagen den 17 maj 2017, kl. 14.00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö.

Inbjudan till årsstämma för AAK AB (publ.) >>
Valberedningens motiverade yttrande 2017>>
Fullmakt >>
Revisorsyttrande >>
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare >>
Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver >>
Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare >>
AAK - Villkor för teckningsoptioner serie 2017-2022:1>>
AAK - Villkor för teckningsoptioner serie 2017-2022:2 >>
Styrelsens i AAK AB förslag till incitamentsprogram>>
Styrelsens i AAK AB förslag till teckningsoptionsprogram serie 2017-2022:2>>
Villkor för konvertibler serie 2017-2021>>
Presentationsmaterial>>
Årsstämmoprotokoll AAK AB >>

Deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 11 maj, 2017 dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 11 maj 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få rätt att deltaga i årsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 11 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före onsdagen den 11 maj 2017 måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

Anmälan om deltagande ska ske till AAK AB på adress AAK AB c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller per telefon: 08 402 90 45.   

Inträdeskort kommer att skickas ut med start den 12-13 maj, 2017.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 29 mars 2017. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Iréne Persson per post på adress AAK AB (publ.), Iréne Persson, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö, Sverige, alternativt per e-post till irene.persson@aak.com.

Valberedning

Vid årsstämman 2016 utsågs Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) och Johan Strandberg (SEB Investment Management) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), Valberedningen, Skrivaregatan 9, SE-215 32 Malmö.

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.