Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte 2016 - Investerare - AAK

Årsstämma 2016

Årsstämman hölls onsdagen den 11 maj, 2016, 14.00 på Europaporten Kongresscenter (Stadionmässan) i Malmö, Sverige.

Kallelse till årsstämma för AAK AB (publ.) >>
Valberedningens motiverade yttrande 2016 – AAK AB >>
Fullmakt >>
Revisorsyttrande >>
Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver>> 
Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare >>
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare >>
Presentationsmaterial >>
Årsstämmoprotokoll AAK AB (publ.) 11 maj, 2016 >>

Deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 maj, 2016 dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 4 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få rätt att deltaga i årsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 4 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före onsdagen den 4 maj 2016 måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

Anmälan om deltagande ska ske till AAK AB på adress AAK AB c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller per telefon:  08 402 90 45. 

Inträdeskort kommer att skickas ut med start den 5-6 maj, 2016.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast onsdagen den 23 mars 2016. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Iréne Persson per post på adress AAK AB (publ.), Iréne Persson, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö, Sverige, alternativt per e-post till irene.persson@aak.com.

Valberedning

Vid årsstämman 2015 utsågs Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årstämman 2016. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), Valberedningen, Jungmansgatan 12, SE-211 19 Malmö.

 

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.