Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte 2014 - Investerare - AAK

Årsstämma 2014

Årsstämman hölls torsdagen den 8 maj, 2014, kl. 14.00 på Europaporten Kongresscenter (Stadionmässan) i Malmö, Sverige.

Kallelse till årsstämma för AAK AB (publ.) >>
Valberedningens motiverade yttrande>>
Fullmakt >>
Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare >> 
Revisorsyttrande >
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen >>
Styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverande yttrande >>
Bilaga 1 - Reviderad bolagsordning>>
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering >>
Presentationsmaterial >>
Årsstämmoprotokoll AAK AB (publ.) den 8 maj, 2014 >>

Deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen 2 maj 2014 dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 2 maj 2014 kl. 16.00. För att vara berättigade att deltaga i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt registrera om sina aktier i sitt eget namn genom sin förvaltare så att de registreras i aktieägarregistret i god tid före 2 maj 2014.

Anmälan om deltagande ska göras till AarhusKarlshamn AB på adress AarhusKarlshamn AB c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon  + 46 8 402 90 45 eller genom ifyllande av webbformuläret (finns endast på scvenska).

Inträdeskort kommer att skickas ut till alla deltagare samma vecka som årsstämman.

Valberedning

Vid årsstämman 2013 utsågs Mikael Ekdahl (BNS Holding), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2014. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AarhusKarlshamn AB (publ), Valberedningen, Jungmansgatan 12, SE-211 19 Malmö.

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.