Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte 2013 - Investerare - AAK

Årsstämma 2013

Årsstämman hölls fredagen den 3 maj 2013, kl. 14.00 på Europaporten Kongresscenter i Malmö, Sverige.

Kallelse till årsstämma för AarhusKarlshamn AB (publ.) >>
Valberedningens motiverade yttrande på sitt förslag >>
Fullmakt >>
Presentation av valberedningen i AarhusKarlshamn AB (publ.) för val av styrelse inför årsstämman 2013>>
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare>>
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering i AarhusKarlshamn AB>>
Styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverande yttrande>>
Revisorsyttrande >>
Presentationsmaterial >>
Årsstämmoprotokoll i AarhusKarlshamn AB (publ) fredagen den 3 maj 2013 i Malmö, Sverige >>

Deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman måste vara registrerade i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB fredagen den 26 april 2013. För att vara berättigade att deltaga i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt registrera om sina aktier i sitt eget namn genom sin förvaltare så att de registreras i aktieägarregistret i god tid före 26 april 2013.

Anmälan om deltagande ska ske till AarhusKarlshamn AB på adress AarhusKarlshamn AB (publ), Helena Raihle, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö, Sverige, per telefon +46 733 99 83 15, per telefax +46 40 627 83 11 eller per e-post till helena.raihle@aak.com senast kl. 16.00 fredagen den 26 april 2013.

Inträdeskort kommer att skickas ut till alla deltagare samma vecka som årsstämman.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast fredagen den 15 mars 2013. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas  per post till Helena Raihle på addressen AarhusKarlshamn AB (publ), Helena RaihleJungmansgatan 12, 211 19 Malmö, Sverige, eller per e-post till helena.raihle@aak.com.

Valberedning

Vid årsstämman 2012 utsågs Mikael Ekdahl (BNS Holding), Carl Bek-Nielsen (BNS Holding), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AarhusKarlshamn AB (publ), Valberedningen, Jungmansgatan 12, SE-211 19 Malmö.

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.