Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte 2012 - Investerare - AAK

Årsstämma 2012

Årsstämman hölls tisdagen den 15 maj 2012, kl. 14.00 på Europaporten Kongresscenter i Malmö, Sverige.

Årsstämmoprotokoll i AarhusKarlshamn AB (publ.) 2012 Malmö Sverige>>
Presentationsmaterial från Årsstämma  2012 >>
Förslag till dagordning inför Årsstämma 2012 i AarhusKarlshamn AB (publ.) >>
Kallelse till årsstämma för AarhusKarlshamn AB (publ.) >> 
Valberedningens motiverade yttrande på sitt förslag >>
Fullmakt >>
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare >>
Styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverande yttrande >>
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering >>

Deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman måste vara registrerade i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 9 maj 2012. För att vara berättigade att deltaga i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt registrera om sina aktier i sitt eget namn genom sin förvaltare så att de registreras i aktieägarregistret i god tid före 9 maj 2012.

Anmälan om deltagande ska ske till AarhusKarlshamn AB på adressen AarhusKarlshamn AB (publ), Helena Raihle, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö, Sverige, per telefon + 46 733 998315, per telefax + 46 40 627 83 11 eller per e-post till helena.raihle@aak.com senast kl. 16.00 onsdagen den 9 maj 2012.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast tisdagen den 27 mars 2012. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas per post till Helena Raihle på addressen AarhusKarlshamn AB (publ), Helena Raihle , Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö, Sverige , eller per e-post till helena.raihle@aak.com .  

Valberedning 

Vid årsstämman 2011 utsågs Mikael Ekdahl (BNS Holding), Carl Bek-Nielsen (BNS Holding), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), Claus Wiinblad (ATP) och Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AarhusKarlshamn AB (publ), Valberedningen, Jungmansgatan 12, SE-211 19 Malmö.

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.