Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte 2011 - Investerare - AAK

Årsstämma 2011

Årsstämman hölls tisdagen den 17 maj 2011, kl. 14.00 på Europaporten Kongresscenter i Malmö, Sverige.

Förslag till dagordning inför Årsstämma 2011 i AarhusKarlshamn AB (publ.) >> 
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare>>
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare, mm.>>
Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver>>
Styrelsens förslag avseende överlåtelse av teckningsoptioner till anställda>>
Revisorns yttrande >>
Fullmakt >>
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter i AarhusKarlshamn AB (publ)>>
Årsstämmoprotokoll i AarhusKarlshamn AB (publ) tisdagen den 17 maj 2011 Malmö, Sverige >>
Presentationsmaterial >>

Deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman måste vara registrerade i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 11 maj 2011. För att vara berättigade att deltaga i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt registrera om sina aktier i sitt eget namn genom sin förvaltare så att de registreras i aktieägarregistret i god tid före 11 maj 2011.

Anmälan om deltagande ska ske till AarhusKarlshamn AB på adress AarhusKarlshamn AB (publ), Kerstin Wemby, SE-374 82 Karlshamn, Sverige, per telefon +46 454 823 12, per telefax +46 454 828 20 eller per e-post till kerstin.wemby@aak.com senast 16.00 onsdagen den 11 maj 2011.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast tisdagen den 29 mars 2011. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas per post till Kerstin Wemby på adress AarhusKarlshamn AB (publ), Kerstin Wemby, SE-374 82 Karlshamn, Sverige eller per e-post till kerstin.wemby@aak.com.

Valberedning

Vid årsstämman 2010 utsågs Mikael Ekdahl (BNS Holding), Carl Bek-Nielsen (BNS Holding), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), KG Lindvall (Swedbank Robur fonder) och Claus Wiinblad ATP till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2011. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AarhusKarlshamn AB (publ), Valberedningen, Jungmansgatan 12, SE-211 19 Malmö.

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.