Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Fredrik Nilsson, tillförordnad VD på AAK - Hållbar tillväxt - AAK

Att bygga hållbarhet

idag och imorgon

Uttalande av Fredrik Nilsson, tf VD

AAK:s främsta mål är att skapa värdeskapande lösningar baserade på vegetabiliska oljor tillsammans med och för våra kunder. För att lyckas med det använder vi vårt företagsprogram The AAK Way som vägledning.

Alla våra policyer och koder inom hållbarhetsfrågor bygger på FN:s Global Compact (UNGC) som vi har varit medlemmar i sedan 2002. För att uppnå framsteg inom hållbarhetsfrågor fokuserar vi på fem områden: våra kunder, våra leverantörer, vår planet, våra medarbetare och våra grannar. Vi fastställer och uppnår ständigt nya mål inom alla dessa områden med utgångspunkt i marknadsanalyser, våra intressenters mål samt våra egna ambitioner och prioriteringar.

Mål för hållbar utveckling

Under 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som gäller alla länder. Då vi på AAK har en väldigt tydlig agenda när det gäller hållbarhet välkomnade vi dessa mål och har inkluderat dem i vår modell för hållbar tillväxt. Framöver har vi för avsikt att spela en aktiv roll i att bidra till de hållbarhetsinitiativ som är relevanta för vår verksamhet.

Våra kunder

Genom åren har vi etablerat långsiktiga kundrelationer som bygger på ömsesidig respekt och en djupgående förståelse för våra kunders behov. Ett mycket viktigt område både för våra kunder och för oss är livsmedelssäkerhet. Vi är därför mycket stolta över att alla AAK:s produktionsanläggningar har genomgått livsmedelssäkerhetskontroller och är certifierade i enlighet med internationellt erkända standarder för livsmedelssäkerhet. Dessutom är 100 % av våra anläggningar som hanterar palmolja leveranskedjecertifierade enligt regelverket RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Etisk företagsledning är en annan viktig prioritering för AAK och våra kunder. Vi delar vår etiska information och våra etiska granskningsrapporter via Sedex-plattformen.

Våra leverantörer

Hållbara inköp av råvaror är en annan topprioritering bland våra kunder och vi fortsätter att öka vårt fokus på miljömässiga och sociala utmaningar i leveranskedjan. Vår uppförandekod för leverantörer, som gäller alla våra direkta råvaruleverantörer, tar upp viktiga områden som exempelvis arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Utöver vårt stöd till och fulla engagemang i RSPO fortsätter vi att implementera vår egen policy för hållbar palmolja. I policyn fastställs våra åtaganden när det gäller hållbar palmolja i allmänhet och i synnerhet krav på att det inte sker någon skogsskövling, användning av torvmarker eller exploatering av människor. Vi har uppnått stora framsteg i implementeringen av vår policy under det senaste året, i synnerhet när det gäller vår spårbarhet till kvarn, vår process för riskutvärdering av leverantörer och inledningen på vår klagomålshantering. Det är naturligtvis någonting som vi är väldigt stolta över.

Vi har också fortsatt vårt oförtrutna arbete i Västafrika för en mer hållbar och effektiv leveranskedja. Vårt program Kolo Nafaso, som inleddes som ett projekt 2009, fokuserar på stöd, räntefria mikrokrediter, utbildning och direkt handel med de kvinnor som samlar in sheakärnor. Framstegen för programmet fortsätter och över 115 000 kvinnor deltar nu i Kolo Nafaso. Det är en 27-procentig ökning jämfört med förra året och vi kommer fortsätta att utveckla detta mycket framgångsrika program.

Vår planet

Vår totala resurseffektivitet har ökat under ett antal år och 2016 utgjorde inget undantag. Energiförbrukningen per ton som produceras sjönk med 6,1 % trots ett strategiskt beslut att öka produktionen av högförädlade produkter som, allt annat lika, kräver mer energi för att producera.

De direkta koldioxidutsläppen per bearbetat ton minskade med 4,7 % jämfört med 2015, och både vattenförbrukningen och utsläpp till vatten, beräknad per bearbetad enhet, minskade med 2,2 respektive 6,7 %.

Dessa stora framsteg har uppnåtts av en väldigt hängiven och ansvarsfull global organisation. Framöver kommer vi att fortsätta minska vår förbrukning av naturresurser och våra utsläpp.

Våra medarbetare

På våra produktionsanläggningar låg andelen skador som leder till sjukfrånvaro oförändrat kvar på 0,6 och nära hälften av anläggningarna noterade inga sådana skador alls under 2016. Vi fortsätter att fokusera på våra medarbetares säkerhet. En olycka är en för mycket.

På våra inköpskontor i Västafrika, där förhållandena och utmaningarna är väldigt annorlunda, minskade andelen skador som leder till sjukfrånvaro betydligt. Det är ett resultat av omfattande säkerhetsutbildning med målet att förändra kulturen för att skapa ett tänkesätt som bygger på ”säkerheten först”.

Under 2016 har första hjälpen-utbildning hållits på alla produktionsanläggningar i form av alltifrån grundläggande kurser i första hjälpen till utbildning i användning av en defibrillator. I Västafrika, där tillgången till professionell hjälp kan vara begränsad, har dessa kurser haft mycket stor betydelse.

Våra grannar

Som ett globalt företag bidrar AAK till utvecklingen av de lokala samhällena där företaget är verksamt genom att skapa jobb, betala skatter och samarbeta med lokala företag. Vi strävar dock även efter att vara en god samhällsmedborgare genom att ta frågor som exempelvis hälsa och säkerhet, mångfald, arbetsnormer och vår miljöpåverkan på allvar.

Vi inser dock att det finns en rad andra sätt att aktivt engagera sig i de lokala samhällena. Jag är väldigt glad över att se alla de sätt som våra medarbetare engagerar sig i sina lokala samhällen.

En hållbar framtid

Framöver kommer vi att fortsätta införa och integrera fler av AAK:s produktionsanläggningar i vårt globala hållbarhetssystem, fortsätta att sätta upp och uppnå mål inom våra fokusområden och framför allt fortsätta att utöka vår verksamhet på ett hållbart sätt.

– Fredrik Nilsson, finansdirektör och tf VD

Upptäck vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp på AAK handlar om att ständigt utveckla de positiva effekter som våra inköp har på miljön och på människors försörjning och deras samhällen.

Vårt House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.