Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

AAK VD och koncernchef Johan Westman

Att bygga hållbarhet

idag och imorgon

Hållbarhet genomsyrar vår dagliga verksamhet

Det senaste året har AAK gjort viktiga framsteg på hållbarhetsområdet. Vi har utvecklat våra leveranskedjor utifrån den mycket stabila grund vi lagt under tidigare år, vi har ytterligare minskat miljöpåverkan av vår verksamhet och vi har fortsatt att utbilda våra anställda inom olika hållbarhetsområden. Vi är stolta över att i denna årliga hållbarhetsrapport kunna redovisa dessa och andra framsteg som har gjorts.

Hållbar utveckling är grundläggande för AAKs verksamhet och ett viktigt mål i vår strategi. Vi anser att hållbar tillväxt handlar om vårt ansvar gentemot våra viktiga intressenter – våra globala och lokala kunder, investerare, leverantörer, anställda och de samhällen vi verkar i. Att integrera hållbarhet i vår dagliga verksamhet ser vi som avgörande för att uppnå vårt mål om att bli kundernas förstahandsval för vegetabiliska oljor av hög förädlingsgrad.

Alla AAKs CSR-policyer och CSR-koder bygger på FNs Global Compact-initiativ (UNGC) och ligger även i linje med många av våra kunders krav och värderingar, vilket gör att vi strategiskt sett närmar oss varandra ytterligare. Vi stöder även aktivt FNs sjutton mål för hållbar utveckling, som antogs 2015.

För att driva hållbarhetsutvecklingen framåt fokuserar vi våra insatser inom fem områden: Våra kunder, Våra leverantörer, Vår planet, Våra medarbetare och Våra grannar. Inom dessa områden fastställer och uppnår vi mål som vi satt upp med utgångspunkt från marknadsanalyser, våra intressenters mål samt våra egna ambitioner och prioriteringar.

Våra kunder

Genom vårt unika koncept med produktutveckling i nära samarbete med våra kunder har vi under åren byggt upp varaktiga kundrelationer som bygger på ömsesidig respekt och förståelse. Livsmedelssäkerhet är en mycket viktig fråga för både oss och våra kunder. Vi är därför mycket stolta över att livsmedelssäkerheten vid samtliga våra produktionsanläggningar granskas och certifieras i enlighet med en eller flera internationellt erkända standarder för livsmedelssäkerhet. I samtliga våra produktionsanläggningar som hanterar palmolja är dessutom leveranskedjan RSPO-certifierad genom Roundtable on Sustainable Palm Oil.

En annan viktig händelse under 2017 har varit de fortsatta framstegen med att införa vår uppförandekod för återförsäljare och distributörer. Vi har även fortsatt att utarbeta olika e-learningmoduler om hållbarhetsfrågor, vilket vi har funnit vara en effektiv metod för att involvera och utbilda våra med-arbetare och göra dem till ännu bättre hållbarhetspartner för våra kunder.

Våra leverantörer

En annan fråga som våra kunder prioriterar är hållbara inköp av råvaror. AAK:s uppförandekod, som introducerades 2009, har införts hos samtliga våra direktleverantörer av råvaror. I denna kod fastställs krav inom områden som arbetsrätt och mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Vi ger RSPO vårt fulla stöd och engagemang och fortsätter dessutom att genomföra vår egen policy för hållbar palmolja. Policyn innehåller våra generella åtaganden för hållbar palmolja och framför allt våra krav på att avskogning inte får ske och att inga plantager får anläggas på torvmark. Trots att vi har integrerat ett antal nya AAK-fabriker, som behöver tid på sig för att införa vår palmoljepolicy, är spårbarheten till kvarn fortsatt hög. Vad gäller de krav som uppfyllts i fråga om palmolja har vi under året slutfört en kvalitativ riskanalys av samtliga våra leverantörer samt en geospatial riskanalys av samtliga leverantörskvarnar. Vi har även uppnått vårt mål om att slutföra minst fem verifieringar på plats ute på leverantörernas kvarnar.

Vårt program Kolo Nafaso i Västafrika fortsätter att göra framsteg. Kolo Nafaso fokuserar på stöd, räntefria mikrokrediter, utbildning och handel direkt med de kvinnor som samlar in sheakärnor i regionen. Fler än 130 000 kvinnor i Burkina Faso och Ghana deltar nu i programmet. Detta är en ökning med 10% jämfört med föregående år och det är vår uttalade avsikt att fortsätta utöka och utveckla detta mycket framgångsrika program.

Vår planet

Vår resurseffektivitet har förbättrats de senaste åren och den trenden fortsatte 2017. Energiförbrukningen, beräknad per enhet bearbetat material, minskade med 3,3%, trots det strategiska beslutet att öka produktionen av högförädlade produkter, vilket kräver mer energi.

De totala direkta koldioxidutsläppen per bearbetad enhet minskade med 6,3%, och såväl vattenförbrukningen som utsläpp till vatten minskade, med 4,4 respektive 3,7%, beräknat per enhet bearbetat material.

Vår engagerade och ansvarsfulla globala organisation kommer att fortsätta arbeta hårt för att förbättra vår resurs-effektivitet ytterligare framöver.

Våra medarbetare

På våra produktionsanläggningar ökade tyvärr andelen skador som leder till sjukfrånvaro (definierat som antalet skador som medför att en eller flera dagar går förlorade per 200 000 arbetade timmar) från 0,6 till 0,8. Under 2017 noterade en tredjedel av våra produktionsanläggningar inga sådana skador. Andelen förlorade dagar, som är ett mått på incidenternas svårighetsgrad, minskade från 19,2, till 11,6.

Våra inköpskontor i Västafrika arbetar under andra förhållanden och här har tyvärr både andelen skador som leder till sjukfrånvaro och andelen förlorade dagar ökat jämfört med föregående år. 

Till följd av den oönskade säkerhetsutvecklingen har vi beslutat att stärka vårt globala säkerhetsteam och intensifiera arbetet för att åstadkomma en olycksfri arbetskultur och en riskfri arbetsmiljö på AAK. Vi förväntar oss att se förbättringar redan under 2018.

Våra grannar

AAK är ett globalt företag som bidrar till utvecklingen i de många lokala samhällen där vi är verksamma genom att skapa arbetstillfällen, betala skatt och göra affärer med lokala företag. Detta räcker dock inte för att bli en del av samhället. Därför har vi länge engagerat oss aktivt i dessa samhällen genom att sponsra olika verksamheter eller delta direkt i olika projekt och aktiviteter. Vi ser det som vårt ansvar och en del av vår sociala legitimitet att ha en god relation till de lokala samhällena och bidra där det gör nytta. Under 2017 deltog AAK i en rad olika lokala aktiviteter och vi kommer att fortsätta se till så att vi utgör en integrerad del av de lokala samhällena framöver.

Fortsatt hållbar tillväxt

Vårt arbete för att hela tiden öka hållbarheten i vår verksamhet har under det gångna året också fått erkännande av ett antal oberoende bedömare. Handelshögskolan i Stockholm publicerade en rapport om hur Sveriges största börsnoterade företag når ut med sitt hållbarhetsarbete och AAK placerade sig i toppen. Vi tilldelades också 2017 års Sustainability Pioneer Award för vårt arbete för att främja hållbara inköp av shea i Västafrika via Kolo Nafaso, vårt program för direkta inköp.

Nyligen fick dessutom vårt hållbarhetsarbete högsta möjliga gradering av EcoVadis, som driver den första samverkansplattformen för hållbarhetsbedömningar och resultatförbättringsverktyg för globala leveranskedjor.

Framöver vill vi fortsätta att fastställa och uppnå ambitiösa mål inom våra fokusområden, integrera AAKs nya produktionsanläggningar i vårt globala CSR-system och vår globala CSR-strategi samt framför allt se till att verksamheten växer på ett hållbart sätt.

Johan Westman
VD

Upptäck vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp på AAK handlar om att ständigt utveckla de positiva effekter som våra inköp har på miljön och på människors försörjning och deras samhällen.

Vårt House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.