Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på fält med havre - Technical Products - AAK

Försöksdata Råbelövs Gods

Enkel sammanställing av försök med Phosforkalk

Enkel sammanställning av försök med Phosforkalk

Bakgrund 

Försöksplats: Råbelövs Gods, Kristianstad. 

Försöket inleddes 2014 tillsammans med Hushållningssällskapet och startade med fyra behandlingar. Första året utfördes försöket på raps medan det år två och tre utfördes på vete. Försöket avslutades 2017.

Behandlingar som bearbetats är:
1. Gödning utan fosfor.
2. Phosforkalk 20 ton spreds som engångsgiva hösten 2014.
3. Fosfor 22 kg spreds varje år.
4. Fosforgödsel 110 kg spreds som engångsgiva 2014. 

Resultat
Efter sådd första hösten drabbades höstrapsen av kvävebrist i Phosforkalkledet vilket vi inte kompenserade beroende på vårt försöksupplägg. Det organiska materialet som ska brytas ner behöver extra kväve till en gröda som höstraps. I genomsnitt gav led 1 skördemässigt 4964 kg/ha medan led 2 (Phosforkalk) gav 4547 kg/ha. Led 3 och 4 gav 5127 kg/ha respektive 5199 kg/ha.

Resultat 2015, Råbelövs Gods, Kristianstad

Det andra året, 2016, gav Phosforkalkledet bättre utslag. Det skördemässiga genomsnittet blev då 10806 kg/ha medan led 1 (gödning utan fosfor) blev 10556 kg/ha. I led 3 och 4 blev det 10639 kg/ha respektive 10875 kg/ha. 

 Resultat 2016, Råbelövs Gods, Kristianstad

Tredje och sista året, 2017, var skillnaderna mellan Phosforkalkledet och ledet med gödning utan fosfor ännu större. Det skördemässiga genomsnittet för led 1 blev 9241 kg/ha medan led 2, behandlat med 20 ton Phosforkalk, blev 10622 kg/ha. I led 3 och 4 blev det 9549 kg/ha respektive 9938 kg/ha. 

Resultat 2017, Råbelövs Gods, Kristianstad

Efter år tre noterades även en markförbättring. I ett jordprov uppmättes pH-värdet i led 2 till 7,2 och 7,1 i led 1, 3 och 4. Fosforvärdet uppmättes till 8,8 i Phosforledet, 5,2 i led 1, 5,7 i led 3 och 5,7 i led 4. Kaliumvärdet uppmättes till 8,8 i led 2, 8,0 i led 1, 7,9 i led 3 och 8,1 i led 4. Magnesiumvärdet uppmättes till 10 i led 2, 9,1 i led 1, 9,8 i led 3 och 10 i led 4. Sammanfattningsvis visar jordprovet att värdena är högst i Phosforledet i samtliga försök. Försöket gjordes i slutet av augusti och analysrapporten var klar 19/9 2017. 

Jordprov 2017 Råbelövs Gods, Kristianstad

Mer försöksdata

Större skörd och mer stärkelse med Phosforkalk

Resultaten från försöksverksamhet med gödsling med en kombination av Phosforkalk och fruktsaft visar på en ökning av såväl skördens storlek som potatisens stärkelsehalt.

Lyckade testresultat i Edestad

Med start 1992 har försök gjorts med gödsling med Phosforkalk i Edestad, Johannishus och resultaten har här visat på en betydlig skördeökning vad gäller höstkorn, raps och vårkorn.