RSS

Pressmeddelanden

2017-04-20 11:00

AAK:s delårsrapport för det första kvartalet – rekordhögt rörelseresultat för ett första kvartal

 • Rörelseresultatet uppgick till 431 mkr (381 mkr), en förbättring med 13% jämfört med motsvarande kvartal 2016. Valutaomräkningseffekten uppgick till 7 mkr, huvudsakligen hänförlig till Chocolate & Confectionery Fats.  
  • Uppstartskostnader för nyinvesteringarna i Brasilien och Kina har planenligt inkluderats i det redovisade rörelseresultatet.
 • Volymerna fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt på 10% (5%). Den organiska volymtillväxten var 5% (0%). Efterfrågan på special- och semispecialprodukter fortsatte att vara stark och genererade en organisk volymtillväxt på 6% (2%).  
 • Food Ingredients förbättrade rörelse­resultatet med 9% till 249 mkr (229 mkr). Däremot varierade trenderna mellan segmenten:
  • Mejerisegmentet fortsatte 2016 års starka trend och redovisade en hög tvåsiffrig organisk volymtillväxt. Norra Latinamerika, Asien och USA redovisade särskilt stark tillväxt.
  • Efter några utmanande kvartal redovisade bagerisegmentet återigen organisk tillväxt i flera viktiga regioner, men den europeiska marknaden hade ännu ett utmanande kvartal.
  • Segmentet Special Nutrition redovisade en medelhög ensiffrig volymtillväxt, men med en betydligt bättre produktmix än motsvarande kvartal föregående år. Detta förklaras av en fortsatt volym­tillväxt för vårt produktsortiment Akonino® inom Infant Nutrition, som bygger vidare på fjolårets exceptionellt starka volymtillväxt. Vårt andra produktsortiment inom Infant Nutrition, InFat®, som säljs genom Advanced Lipids AB, ett joint venturebolag mellan AAK och Enzymotec, redovisade stark volymtillväxt under kvartalet.
  • Foodservice redovisade minskade volymer under kvartalet, vilket främst berodde på mer utmanande marknadsförhållanden i Europa.
 • Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett rörelseresultat på 196 mkr (159 mkr), en förbättring med 23%. Såväl den totala volymtillväxten som den organiska volymtillväxten uppgick till 17% under kvartalet. Volymerna för både special- och semispecialprodukter fortsatte att visa en stark, och i flera fall exceptionell, organisk tillväxt – såväl på utvecklade marknader som på tillväxtmarknader. 
 • Rörelseresultatet för Technical Products & Feed uppgick till 19 mkr (29 mkr). Högre råvarupriser påverkade rörelse­resultatet för tekniska fettsyror ofördelaktigt under kvartalet. Tekniska fettsyror hade föregående år ett exceptionellt starkt kvartal.  
 • Vinsten per aktie ökade med 16% och uppgick till 6,47 kronor (5,56 kronor). Detta trots ökad intjäning i länder med höga skattesatser. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till -408 mkr (-16 mkr). Som vi tidigare förutsett var kassaflödet från rörelsekapitalet negativt, och uppgick till 740 mkr (-380 mkr). Högre råvaru­priser och stark organisk volymtillväxt kombinerat med det rörelsekapital som binds upp i de båda nyinvesteringarna har fortsatt att inverka negativt på rörelsekapitalet. Råvarupriserna sjönk något under första kvartalet, vilket kommer att få en positiv inverkan under andra halvåret.  
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,6% (15,8% den 31 december 2016). 
 • Nyinvesteringen i Brasilien utvecklas enligt plan.  
 • Under det första kvartalet 2017 har de första, mycket begränsade, volymerna levererats från vår nya fabrik i Kina. Kapaciteten kommer successivt att öka under de kommande kvartalen för att möjliggöra leveranser ur i princip hela produktsortimentet. 
 • Vårt nya företagsprogram, The AAK Way, kommer att vara vägledande för vår verksamhet fram till och med 2019. Vårt främsta fokus för programmet är att företaget ska kunna öka den organiska tillväxten ytterligare. Detta ska uppnås genom fem prioriterade områden: ”Go to Market”, ”Operational Excellence”, ”Special Focus Areas”, ”Innovation” och ”People”. Programmet fortlöper enligt plan.
   

Avslutande kommentar:
”AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats.”

I anslutning till att AAK AB den 20 april 2017 offentliggör delårsrapporten för första kvartalet 2017, hålls en press- och analytikerkonferens via telefon kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017, kl. 11:00 lokal tid.


 
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda.
Vi är AAK – The Co-Development Company.