RSS

Pressmeddelanden

2016-10-26 08:50

AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 – rekordhögt rörelseresultat

 • Rörelseresultatet, exklusive förvärvsrelaterade kostnader på 15 mkr, var rekordhögt och uppgick till 431 mkr (376 mkr), en förbättring med 15%. Detta trots en valutaomräkningseffekt som uppgick till -10 mkr (27 mkr), huvudsakligen hänförlig till Food Ingredients.

 • Volymerna fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt på 11% (2%). Den organiska volymtillväxten var 4% (2%). Efterfrågan på special- och semispecialprodukter var stark och genererade en organisk volymtillväxt på 5% (2%).

 • Food Ingredients förbättrade rörelseresultatet med 9% till 251 mkr (230 mkr). Trenderna mellan de olika segmenten varierade men flertalet visade mycket god utveckling:
  - Mejerisegmentet fortsatte den nu långvariga trenden och redovisade ånyo en stark organisk volymtillväxt.
  - Bagerisegmentet hade emellertid ännu ett utmanande kvartal. Volymerna fortsatte att minska, men i långsammare takt än under årets första två kvartal.
  - Infant Nutrition redovisade en stark tvåsiffrig volymtillväxt som förklaras av den exceptionellt goda volymtillväxten för vårt produktsortiment Akonino® men också av InFat®, som säljs genom Advanced Lipids AB, ett joint venture-bolag mellan AAK och Enzymotec.
  - Foodservice redovisade en organisk volymtillväxt som var särskilt god i Storbritannien, USA och Norden.
 • Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett rörelseresultat på 190 mkr (166 mkr), en förbättring med 14%.
  - Volymerna ökade med 23% (4%) och den organiska volymtillväxten uppgick till 15% (4%).
  - Volymerna för både hög- och lågförädlade produkter fortsatte att växa organiskt under kvartalet, där volymtillväxten för lågförädlade produkter var särskilt god efter några utmanande kvartal.
  - Efter två år med kraftigt försämrade marknadsförhållanden i Ryssland och Ukraina fortsatte här de första två kvartalens starka tillväxt, men alltjämt från relativt låga nivåer.

 • Rörelseresultatet för Technical Products & Feed uppgick till 24 mkr (11 mkr). Förra årets låga resultat berodde på, som då kommunicerades, ett planerat men längre underhållsstopp.

 • Vinsten per aktie uppgick till 6,00 kronor (6,03 kronor). Högre finansiella kostnader till följd av utökade lån i högränteländer som Brasilien, Kina och Indien, liksom ökad intjäning i länder med högre skattesatser har haft en ofördelaktig inverkan på vinsten per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till -135 mkr (258 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet var negativt, och uppgick till 467 mkr(-81 mkr). Detta berodde, som förväntat och kommunicerat, på de senaste kvartalens betydligt högre råvarupriser kombinerat med det rörelsekapital som binds upp i de båda stora nyinvesteringarna.

 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, var dock oförändrad och uppgick till 15,7% (15,7% den 31 december 2015).
   
 • Som tidigare meddelats har AAK förvärvat California Oils Corporation, det ledande företaget inom special- och semispecialoljor på den amerikanska västkusten, från japanska Mitsubishi Corporation. California Oils Corporation, även känt som CalOils, hade föregående år en omsättning på cirka 1.350 mkr och har en årlig volym på cirka 110.000 ton.

 • Vår nya fabrik i Brasilien, som invigdes under andra kvartalet, utvecklas enligt plan. Under kvartalet har begränsade volymer levererats. Under de kommande kvartalen kommer vi successivt att öka kapaciteten för att möjliggöra leveranser av hela produktsortimentet. Arbetet med den nya fabriken i Kina fortsätter också att utvecklas enligt plan. 
   

Avslutande kommentar:
”AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden”, säger Arne Frank, AAK:s koncernchef och VD. ”De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats.”

I anslutning till att AAK AB den 26 oktober 2016 offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet, hålls en press- och analytikerkonferens via telefon kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016, kl. 08:50 lokal tid.


 
AAK
är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, barnmat, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 100 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 2.800 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.