RSS

Pressmeddelanden

2017-02-03 07:50

AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2016 – ånyo rekordhögt rörelseresultat

 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 435 mkr (388 mkr), en förbättring med 12% jämfört med motsvarande kvartal 2015. Detta trots en valutaomräkningseffekt som uppgick till -8 mkr, huvudsakligen hänförlig till Food Ingredients.
 • Volymerna fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt på 7% (6%). Den organiska volym­tillväxten var 2% (1%). Efterfrågan på special- och semispecialprodukter fortsatte dock att vara stark och genererade en organisk volymtillväxt på 5% (0%).
 • Food Ingredients förbättrade rörelse­resultatet med 8% till 278 mkr (257 mkr). Trenderna mellan de olika segmenten varierade men flertalet visade mycket god utveckling:
  - Mejerisegmentet fortsatte de senaste kvartalens trend och redovisade ånyo en stark organisk volymtillväxt.
  - Bagerisegmentet hade ännu ett utmanande kvartal, särskilt i Västeuropa. I andra regioner börjar vi däremot se vissa förbättringar.
  - Segmentet Special Nutrition redovisade en tvåsiffrig volymtillväxt som förklaras av exceptionell volym­tillväxt för produktsortimentet Akonino® inom Infant Nutrition.
  - Foodservice redovisade en organisk volymtillväxt som var särskilt god i Storbritannien och USA.
 • Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett rörelseresultat på 169 mkr (135 mkr), en förbättring med 25%.
  - Den organiska volymtillväxten uppgick till 16% (-2%).
  - Volymerna för både hög- och lågförädlade produkter fortsatte att växa organiskt under kvartalet.
  - Efter två år med kraftigt försämrade marknads­förhållanden i Ryssland och Ukraina fortsatte de första tre kvartalens starka tillväxt, men alltjämt från relativt låga nivåer.
 • Technical Products & Feeds rörelseresultat uppgick till 24 mkr (32 mkr). Fettsyror hade föregående år ett exceptionellt starkt kvartal. Högre råvarupriser har påverkat rörelse­resultatet ofördelaktigt i kvartalet.
 • Vinsten per aktie ökade med 18% och uppgick till 6,69 kronor (5,65 kronor). Detta trots högre finansiella kostnader till följd av utökade lån i högränteländer som Brasilien, Kina och Indien, liksom ökad intjäning i länder med höga skattesatser.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till 843 mkr (661 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet var positivt, och uppgick till 426 mkr (292 mkr). Trots den organiska volym­tillväxten noterades ett starkt kassaflöde, vilket kan förklaras med ökade leverantörs­skulder och minskade kundfordringar. Högre råvaru­priser kombinerat med det rörelsekapital som binds upp i nyinvesteringarna har fortsatt att inverka negativt på kassaflödet.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,8% (15,7% den 31 december 2015).
 • Nyinvesteringen i Brasilien utvecklas enligt plan och volymerna ökar kvartal för kvartal.
 • Arbetet med den nya fabriken i Kina fortsätter också enligt plan. De första begränsade volymerna kommer att levereras under första kvartalet 2017. Under 2017 kommer vi fortsätta att successivt öka kapaciteten för att möjliggöra leveranser av hela produktsortimentet.
 • Under kvartalet har vårt företagsprogram ”AAKtion” för 2014–2016 avslutats. Detta har utvecklats väl under dessa tre år.
 • Vårt nya företagsprogram, The AAK Way, kommer att vara vägledande för vår verksamhet fram till och med 2019. Vårt främsta fokus för programmet är att företaget ska kunna öka den organiska tillväxten ytterligare. Detta ska uppnås genom fem prioriterade områden: ”Go to Market”, ”Operational Excellence”, Särskilda fokusområden, Innovation och Medarbetare.
 • Parallellt med det nya företagsprogrammet har en ny ledningsambition presenterats för de kommande åren. Ambitionen är att rörelseresultatet skall förbättras med i genomsnitt 10% per år, vilket kommer att medföra en god utveckling av vinsten per aktie.
 • Föreslagen utdelning om 8,75 kronor (7,75 kronor) per aktie.

Avslutande kommentar:
”AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats.”

I anslutning till att AAK AB den 3 februari 2017 offentliggör delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2016, hålls en press- och analytikerkonferens via telefon kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2017, kl. 07:50 lokal tid.

 
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, barnmat, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 2.800 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.