» Meny

Definitioner av alternativa nyckeltal

Andel riskbärande kapital
Eget kapital, minoritetens andel av eget kapital och uppskjuten skatteskuld dividerat med balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Bearbetningsersättning
Rörelseintäkter minus varukostnader.

Börskurs/Eget kapital
Börskursen dividerat med eget kaptial per aktie.

Direktavkastning
Utdelning per aktie i procent av börskursen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Likvida medel
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar med löptid understigande tre månader.

Vinst per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen.

Nettolåneskuld
Summa räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar.

P/E-tal
Aktiekursen dividerat med vinst per aktie.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Rörelseresultat
Icke räntebärande omsättningstillgångar minus icke räntebärande skulder exklusive uppskjuten skatt.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettolåneskuld dividerat med eget kapital inklusive minoritetsintressen.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen.

Operativt kapital
Summa tillgångar minus likvida medel, räntebärande fordringar och icke räntebärande rörelseskulder, men exklusive uppskjuten skatt.

Utdelningsandel
Utdelning per aktie i procent av vinst per aktie.

Bookmark and Share