» Meny

Bolagsordning

BOLAGSORDNING för AAK AB (publ) (org nr 556669-2850)

§ 1

Bolagets firma är AAK AB (publ).

 § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedelsindustrin samt idka annan därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst trehundramiljoner (300.000.000) kronor och högst enmiljardtvåhundramiljoner (1.200.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000).

§ 6

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

§ 8

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper skall bolagsstämman utse högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem (5) vardagar före stämma, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag eller midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Karlshamn.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 

1.      Val av ordförande vid stämman.

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.      Godkännande av dagordningen.

4.      Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
          förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.      Beslut om

                   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i
                        förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

                   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
                        fastställda balansräkningen, och

                   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.

9.     Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden.

10.  Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.

11.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
        eller bolagsordningen.

§ 12

 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 5 maj 2015.

 

Bookmark and Share