Hållbar tillväxt för AAK

Hållbar tillväxt är huvudmålet för vår strategi och avgörande för om vi ska nå vårt mål att bli kundernas förstahandsval för vegetabiliska oljor av hög förädlingsgrad. Vi anser att hållbar tillväxt handlar om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen vi verkar i, våra kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

År 2012 utvecklade vi en visuell modell för hållbar tillväxt som skulle vara vägledande för vårt globala CSR-arbete. Den här modellen har ändrats något under årens lopp och marknadsanpassats kontinuerligt.


UNGC:s principer och Globala målen
FN:s Global Compact-initiativ (UNGC) är ett koncept som bygger på tio allmänt accepterade principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Alla de globala näringslivs- och CSR-aktörerna deltar i initiativet, däribland GRI (Global Reporting Initiative), ETI (Ethical Trading Initiative), ICC (Internationella handelskammaren) och OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). AAK har varit medlem i UNGC sedan 2002.

År 2015 antog samtliga FN:s medlemsstater 17 mål – målen för en hållbar utveckling – i syfte att avskaffa fattigdomen, skydda vår planet och säkerställa välstånd för alla. För varje övergripande mål finns det specifika delmål som ska ha uppnåtts senast 2030. Som globalt företag är vi medvetna om att företagen måste spela en viktig roll i den processen och vi har beslutat oss att inkludera målen för hållbar utveckling i vår modell. AAK kommer att vidareutveckla olika möjligheter att stödja denna process samt kontrollera och rapportera våra framsteg.

CSR-policyer och -koder
AAK:s CSR-policyer och CSR-koder bygger på UNGC såväl som på våra egna principer och genomförs i hela koncernens verksamhet. Dessa policyer och koder ligger i linje med många av våra kunders krav och värderingar, vilket gör att vi strategiskt sett närmar oss varandra ytterligare. AAK:s policyer och koder finns tillgängliga på den här webbplatsen.

Fem fokusområden för CSR-arbetet
Vi har fastställt fem fokusområden för CSR-arbetet som är viktiga för vår verksamhet, de så kallade pelarna. Dessa ger oss överblick så att vi kan fastställa mål och lägga våra resurser på rätt saker.

  • Våra kunder
  • Våra leverantörer
  • Vår planet
  • Våra medarbetare
  • Våra grannar


CSR-mål och Global Reporting Initiative
För att hålla takten i förbättringsarbetet sätter vi upp mål för vart och ett av de fem fokusområdena. Resultat och framtidsmål redovisas offentligt i vår hållbarhetsrapport. Med utgångspunkt från GRI:s (Global Reporting Initiative) G4-riktlinjer övervakar vi också globalt de indikatorer som är viktiga för våra intressenter och oss själva. För att identifiera indikatorer använder vi oss av den metod för väsentlighetsanalys som beskrivs i G4.

Globalt CSR-team
Den drivande kraften bakom vår CSR-verksamhet är vårt decentraliserade globala CSR-team, som bildades 2007. Den består av lokala CSR-grupper som har den kompetens som behövs i vårt CSR-arbete. Koncernens CSR-chef rapporterar till Chief Marketing Officer (CMO) som bland annat har ansvar för CSR och Marketing och ingår i AAK:s koncernledning.

Kunskapsutbyte och partnerskap
En grundläggande del av vår strategi är att vi ska dela med oss av våra kunskaper, mål och resultat till våra intressenter. I vår årliga hållbarhetsrapport redovisar vi global information som tagits fram utifrån GRI-ramen och som stöds av ett antal lokala projekt och initiativ. Därigenom visar vi hur vår strategi blir verklighet. Vi tillhandahåller etisk information till våra kunder genom Sedex-plattformen. I AAK:s lägesrapport om hållbart producerad palmolja redovisar vi också regelbundet hur genomförandet av vår palmoljepolicy utvecklas.

Enligt FN:s Global Compact uppmuntras företagen till samarbete genom partnerskap för att mer effektivt hantera de globala utmaningarna. AAK stöder synen att partnerskap är ett sätt att samla kompetens och åstadkomma mer än man skulle ha kunna göra på egen hand. Genom att ingå partnerskap med andra företag, icke-statliga organisationer och statliga organ blir det möjligt att uppnå mer. AAK deltar i eller har ingått partnerskap med RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), GSA (Global Shea Alliance), Proforest, Danida i Danmark och den brittiska organisationen TREE AID, för att bara nämna några exempel.

Kontroll & dialog
Vårt CSR-system är inte statiskt, utan vi anpassar det hela tiden efter synpunkter från till exempel kunder, investerare, icke-statliga organisationer och anställda. Vi övervakar lagändringar och lokala trender och jämför våra CSR-rutiner med våra återförsäljares, kunders och konkurrenters.

Vårt övergripande mål är att AAK ska växa på ett hållbart sätt och uppnå hållbarhet på koncernnivå.

Bookmark and Share